Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Központi telefonszám: +36 22 514 000
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Adatkezelési Tájékoztató

Tartalomfelelős: Dr. Kelemen Krisztián, osztályvezető

2021. november 11., csütörtök 09:49

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR); a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.); az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.); a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény; az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény; a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

3. Az érintett jogai:
- kérelmezheti a személyes adataihoz való hozzáférést;
- kérelmezheti a személyes adatainak helyesbítését, kiegészítését, kezelésének korlátozását vagy törlését;
- az Adatkezelőnél kezdeményezheti a megadott személyes adatainak tagolt, naprakész és gépileg olvasható formátumban való kiadását (adathordozhatósághoz való jog) vagy továbbítását egy másik személy részére;
- tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen;
- az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja.
Az érintett jogainak érvényesítését az Adatkezelő bármely elérhetőségén kezdeményezheti. Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 25 nap, tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 nap. Az érintett továbbá: - panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz vélelmezett jogsérelem esetén (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, webcím: https://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

- bírósághoz fordulhat vélelmezett jogsérelem esetén.

Felhívjuk az Igazgatóság részére adatot közlők figyelmét, hogy amennyiben nem a saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Előző - 1   2. oldal   3   4   5   - Következő
Utolsó módosítás: 2021. november 11., csütörtök 10:32
Elérhetőség Adatkezelés Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat