Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Központi telefonszám: +36 22 514 000
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Adatkezelési nyilatkozat

Tartalomfelelős: Dr. Kelemen Krisztián, osztályvezető

2018. május 31., csütörtök 12:02

Személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

Személyes adatok kezelését kizárólag jogszerűen és tisztességesen, az érintett számára átlátható módon kell végezni. Személyes adat gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek és a szükségességre kell korlátozódniuk. Az adatkezelésnek pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok védelmét megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítani kell.

 

Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett –, vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez. Annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése jogszerű legyen, annak az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie, ideértve az Igazgatóságra vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés szükségességét, az érintett által kötött esetleges szerződés teljesítését, illetve az érintett által kért, a szerződéskötést megelőzően megteendő lépéseket.

 

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Előző - 1   2   3. oldal   4   5   6   7   - Következő
Utolsó módosítás: 2020. március 18., szerda 08:44
Elérhetőség Adatkezelés Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat