Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Központi telefonszám: +36 22 514 000
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Adatkezelési nyilatkozat

Tartalomfelelős: Dr. Kelemen Krisztián, osztályvezető

2018. május 31., csütörtök 12:02

Tájékoztatás kérés, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon az Igazgatóság adatvédelmi megbízottja részére. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban rögzített vonatkozó feltételek valamelyike teljesül.

 

Az Igazgatóság elősegíti az érintett GDPR 15-22. cikk szerinti jogainak gyakorlását, így különösen, mint adatkezelő kérelemre tájékoztatást ad:

az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 

Az Igazgatóság a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, a kérelem összetettségére és a beérkezett kérelmek számára figyelemmel a fentiekben rögzített határidő további két hónappal meghosszabbítható, ebben az esetben az Igazgatóság a késedelem okainak együttes közlésével a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Abban az esetben amennyiben, az Igazgatóság az érintett kérelme nyomán intézkedéseket nem tesz, az érintett panaszt nyújthat be az Igazgatóság felügyeletét ellátó szervhez (az Országos Vízügyi Főigazgatóság útján a Belügyminisztériumhoz), a NAIH-hoz, illetőleg élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az Igazgatóság a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett azt kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának jogszabályban, vagy belső szervezetszabályozó eszközben rögzített határideje lejárt, azt bíróság vagy azt a NAIH elrendelte. Az Igazgatóság az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést jogszabály rendelte el.

Az Igazgatóság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.huhttp://naih.hu)

 

Kelt: Székesfehérvár, 2018. május hó 24.

Előző - 1   2   3   4   5   6   7. oldal  
Utolsó módosítás: 2020. március 18., szerda 08:44
Elérhetőség Adatkezelés Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat